Welkom bij Petrendt


Petrendt B.V. verzorgt diverse organisaties als gemeentelijke- en overheidsinstellingen, de personenvervoerssector en alle daaraan gelieerde diensten van advies, waarbij de aard van wat er bij de desbetreffende organisatie speelt of zal gaan spelen, resulteert in de rol die Petrendt daarbij kan vervullen. Deze rol kan variëren van observator, begeleider bij keuzeprocessen, projectleider of regisseur tot kwaliteit- of interim-manager.
Uit ervaring blijkt dat visionair en constructief tegen het licht houden van processen (die deels kunnen berusten op automatisme) kunnen resulteren in opmerkelijke ontwikkelingen en initiatieven. Kennis delen en samenwerken, al dan niet in een groter verband, kan veelal resulteren in een efficiëntere en effectievere wijze van functioneren voor mens en bedrijf. Petrendt brengt hierover een gedegen advies uit over de kansen met een sterk meedenkende visie en indien benodigd in de rol van advocaat van de duivel.
Petrendt houdt tijdens de samenwerking met haar opdrachtgevers de volgende vijf fundamentele beginselen in acht:
  • zij treedt in beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op en ze zal te allen tijde rekening houden met de hiërarchische en strategische lijnen (integriteit);
  • zij accepteert niet dat professionalisme of zakelijk oordeel wordt aangetast door een vooroordeel, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door een derde (objectiviteit);
  • zij houdt haar deskundigheid en vaardigheid op het niveau dat is vereist om aan haar opdrachtgever professionele diensten te kunnen verlenen in overeenstemming met actuele ontwikkelingen in de praktijk, wetgeving en vaktechniek. Petrendt handelt bij het verlenen van professionele diensten zorgvuldig en in overeenstemming met de van toepassing zijnde vaktechnische en overige beroepsvoorschriften (deskundigheid en zorgvuldigheid);
  • zij eerbiedigt het vertrouwelijke karakter van informatie die in het kader van zijn beroepsmatig en zakelijk handelen heeft verkregen. Zij maakt deze informatie zonder specifieke machtiging daartoe niet aan een derde bekend, tenzij wettelijk of beroepshalve een recht of plicht daartoe bestaat (geheimhouding);
  • zij houdt zich aan de voor haar relevante wet- en regelgeving en onthoudt zich van handelen wat diskrediet kan brengen. Bij samenloop van functies zal een zodanige zorgvuldigheid in acht genomen te worden dat de relatie tussen het optreden c.q. het uiting geven ondubbelzinnig bepaald is (professioneel gedrag).

Aan haar opdrachtgevers wordt op deze wijze een verhelderende spiegel voorgelegd van doelen, strategie, tactiek en valkuilen, zowel van technische als van organisatorische en persoonlijke aard.
Mocht u nadere informatie wensen over de diensten die Petrendt voor u zou kunnen vervullen, of een lijst van referenties wensen, dan bent u hierbij uitgenodigd om vrijblijvend contact op te nemen met Petra van der Endt.
 

 
© 2018 Danego Development   woensdag 25 april 2018